Konsultacje

Konsultacje

Przeprowadzenie konsultacji publicznych wypracowanych dokumentów będzie miało pogłębiony charakter obejmujący różnorakie sposoby pozyskania opinii o projekcie ustawy i wypracowanych w niej propozycjach, w taki sposób by zapewniły one możliwość uczestnictwa różnych środowisk, w tym środowisk osób o szczególnych potrzebach, zwłaszcza osób niepełnosprawnościami.

Projekt ustawy wraz z innymi dokumentami zostanie także przekazany do opinii Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Polskiej Rady Języka Migowego oraz Rady Dostępności. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport na podstawie, którego Komitet Sterujący podejmie decyzję o kształcie projektu nowej ustawy i OSR, a tym samym zakresie wprowadzanych rozwiązań, a także przepisów towarzyszących.

Konsultacje będą obejmowały różnorodne sposoby pozyskania opinii, a w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych opracowany zostanie raport końcowy.

Na uwagę zasługuje też fakt, że szerokie konsultacje społeczne przełożą się na zwiększenie poczucia sprawstwa osób niepełnosprawnych i ich udziału w tworzeniu rozwiązań im dedykowanych, co także spowoduje zwiększenie aktywności społecznej tej grupy osób co pozostaje spójne z działaniem I. 1.1. Zapewnienie aktywnego i pełnego udziału osób z niepełnosprawnościami w procesach tworzenia oraz wdrażania aktów prawnych i polityk publicznych, Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021- 2030, które zakłada że osoby z niepełnosprawnościami będą ściśle konsultowane i aktywnie włączane w procesy tworzenia i wdrażania aktów prawnych i polityk publicznych oraz w inne procesy podejmowania decyzji w zakresie spraw dotyczących tej grupy osób.

Znajdą się tutaj informacje o planowanych spotkaniach, grupach tematycznych, możliwości uczestnictwa on-line, przesyłania własnych propozycji zmian oraz zgłaszania ekspertów na spotkania konsultacyjne.

Zapraszamy Państwa serdecznie na spotkania konsultacyjne w ramach projektu ustawowego.

W 2022 r. odbyły się następujące spotkania konsultacyjne:

 1. Kraków – 19 maja
  Temat spotkania: Dostępność komunikacyjno – informacyjna, cyfrowa, Wsparcie osób z niepełnosprawnościami psychospołecznymi, Zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym.
  Eksperci: mec. Katarzyna Heba, Natalia Klejnszmidt, dr Robert Trzaskowski, Grzegorz Kubalski, dr Anna Rdest
 2. Warszawa – 18 październik
  Temat spotkania: Dostępność informacyjno-komunikacyjna
  Ekspertka: Natalia Klejnszmidt
 3. Warszawa – 10 listopad
  Temat spotkania: Budżet osobisty
  Eksperci: Magdalena Kocejko, dr Zbigniew Głąb

W 2023 r. konsultacje odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

 1. Warszawa – 14 czerwca w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Centra Niezależnego Życia
  Ekspertka: Magdalena Kocejko
 2. Łódź – 16 czerwca w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Indywidualny Pakiet Wsparcia
  Ekspertka: dr Zbigniew Głąb
 3. Łódź – 14 lipca w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Mieszkalnictwo i Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe
  Ekspert: dr Zbigniew Głąb i Tomasz Przybysz-Przybyszewski
 4. Gdańsk – 18 lipca w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Dostępność informacyjno-komunikacyjna
  Ekspertka: mec. Katarzyna Heba
 5. Gdynia – 19 lipca w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Indywidualny Pakiet Wsparcia
  Ekspert: dr Zbigniew Głąb i Tomasz Przybysz-Przybyszewski
 6. Białystok – 7 września w godzinach 11.00-15.00
  Temat spotkania: Aktywność zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
  Ekspertka: dr Anna Drabarz
 7. Toruń – 13 września w godz. 11.00-15.00
  Temat spotkania: Mieszkalnictwo i Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM).
  Ekspert: dr Zbigniew Głąb
 8. Wrocław – 19 września w godzinach 12.00-16.00
  Temat spotkania: Wsparcie osób z niepełnosprawnością psychospołeczną.
  Ekspert: dr Robert Trzaskowski
 9. Kraków – 21 września w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Prawo do życia prywatnego i przeciwdziałanie przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami.
  Ekspert: dr Robert Trzaskowski
 10. Warszawa – 2 październik w godzinach 11.00-15.00
  Temat spotkania: Wybory NAPRAWDĘ dostępne
  Ekspert: dr Jarosław Zbieranek
 11. Warszawa – 19 październik w godzinach 10.00-15.00
  Temat spotkania: „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”. Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne. Ekspert: Justyna Kucińska, Tomasz Przybysz-Przybyszewski, dr Krzysztof Kurowski, dr hab. Paweł Kubicki, dr Anna Błaszczak-Banasiak, dr Robert Trzaskowski, dr Jarosław Zbieranek, Magdalena Kocejko, Zbigniew Worony, Joanna Cwojdzińska, Julia Aleksandrowicz, dr Anna Drabarz, Piotr Witek, Anna Rozborska, mec. Katarzyna Heba

Program spotkania obejmował wystąpienia przedstawiciela lidera Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Małgorzaty Wójcik, Przewodniczącego Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami dr Krzysztofa Kurowskiego (przedstawiciel partnerów społecznych) i dr hab. Pawła Kubickiego Szkoła Główna Handlowa (przedstawiciel partnerów ekonomicznych), następnie wystąpienia prelegentów:

 • Sprawozdanie z wykonywania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce
  Monika Wiszyńska-Rakowska – Pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw osób z niepełnosprawnościami
 • Wdrażanie Konwencji – trendy w Europie
  Catherine Naughton – Director European Disability Forum
 • Konsultacje społeczne materiałów koniecznych dla wypracowania nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami
  dr Marta Sałkowska – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Integralną częścią spotkania były warsztaty. Odbyły się trzy bloki tematyczne:

1. Godność, podmiotowość, przeciwdziałanie dyskryminacji – wybrane propozycje zmian w prawie

Prezentacje:

 • Zasady wyrównywania szans – dr Anna Błaszczak-Banasiak
 • Przeciwdziałanie przemocy, prawo do życia prywatnego, wsparcie osób z niepełnosprawnościami psychospołecznymi – dr Robert Trzaskowski
 • Prawo wyborcze, zmiana terminologii – dr Jarosław Zbieranek

2. Mieszkanie, budżet osobisty, wsparcie w środowisku lokalnym – nowe elementy systemu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami

Prezentacje:

 • Centra Niezależnego Życia – Magdalena Kocejko
 • Indywidualny Pakiet Wsparcia – Magdalena Kocejko
 • Mieszkalnictwo i WSM – Zbigniew Worony i Joanna Cwojdzińska

3. Zdrowie, zatrudnienie, dostępność – rozbudowa mechanizmów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami

Prezentacje:

 • Dostępność w obszarze zdrowia – Julia Aleksandrowicz
 • Zatrudnienie – dr Anna Drabarz
 • Dostępność cyfrowa – Piotr Witek, Anna Rozborska
 • Dostępność informacyjno-komunikacyjna- mec. Katarzyna Heba

W ramach każdego bloku tematycznego miała miejsce prezentacja propozycji przez ekspertów, dyskusja w grupach oraz podsumowanie pracy w grupach.

Do osób, które otrzymają potwierdzenie udziału w spotkaniu, zostanie wysłany osobny mail z adresem miejsca spotkania.
Jednocześnie bardzo prosimy o upowszechnianie informacji o rekrutacji na konsultacje wśród osób z niepełnosprawnościami.

DataMiejsceTematEksperci
2022-05-19Kraków, Krowodrza Centrum Konferencyjno-Hotelowe, J. Wybickiego 3bDostępność komunikacyjno – informacyjna, cyfrowa, Wsparcie osób z niepełnosprawnościami psychospołecznymi, Zmiany w prawie o szkolnictwie wyższymmec. Katarzyna Heba,
Natalia Klejnszmidt,
dr Robert Trzaskowski,
Grzegorz Kubalski,
dr Anna Rdest
2022-05-19Warszawa, Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1bDostępność informacyjno-komunikacyjnaNatalia Klejnszmidt
2022-11-10Warszawa/zdalnieBudżet osobistyMagdalena Kocejko,
dr Zbigniew Głąb
2023-06-14Warszawa, siedziba Fundacji PRO CARITATE, ul. Okopowa 55 (Centrum Okopowa)Centra Niezależnego ŻyciaMagdalena Kocejko
2023-06-16Łódź, Centrum Konferencyjno – Bankietowe Rubin, ul. Lodowa 94Indywidualny Pakiet Wsparciadr Zbigniew Głąb
2023-07-14Łódź, Hotel Holiday Inn Łódź, ul. Piotrkowska 229/231Mieszkalnictwo i Wspomagane Społeczności Mieszkaniowedr Zbigniew Głąb
2023-07-18Gdańsk, ARCHE Dwór Uphagena Gdańsk, ul. Prof. Kieturakisa 1Dostępnośc informacyjno-komunikacyjnamec. Katarzyna Heba
2023-07-19Gdynia, Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25Indywidualny Pakiet Wsparciadr Zbigniew Głąb
2023-09-07Białystok, Hotel Silver, ul. Kopernika 97Aktywizacja zawodowadr Anna Drabarz
2023-09-13Toruń, Meeting Hotel, ul. Generała Józefa Bema 73-89Mieszkalnictwo i Wspomagane Społeczności Mieszkaniowedr Zbigniew Głąb
2023-09-19Wrocław, Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2Wsparcie osób z niepełnosprawnością psychospołecznądr Robert Trzaskowski
2023-09-21Kraków, Krowodrza Centrum Konferencyjno-Hotelowe, J. Wybickiego 3bPrawo do życia prywatnego i przeciwdziałanie przemocy
wobec osób z niepełnosprawnościami
dr Robert Trzaskowski
2023-10-02Warszawa, siedziba Fundacji PRO CARITATE, ul. Okopowa 55 (Centrum Okopowa)Wybory NAPRAWDĘ dostępnedr Jarosław Zbieranek
2023-10-19Warszawa, Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”. Spotkanie podsumowujące konsultacje społecznedr Krzysztof Kurowski,
dr hab. Paweł Kubicki, Monika Wiszyńska-Rakowska,
dr Marta Sałkowska,
dr Anna Błaszczak-Banasiak,
dr Robert Trzaskowski,
dr Jarosław Zbieranek,
Magdalena Kocejko,
Zbigniew Worony,
Joanna Cwojdzińska,
Julia Aleksandrowicz,
dr Anna Drabarz,
Piotr Witek,
Anna Rozborska,
mec. Katarzyna Heba

Raport z konsultacji

 1. Raport końcowy

Formularz kontaktowy - konsultacje

Imię i nazwisko(wymagane)
Zgoda(wymagane)